Detaljerad information för diarienr 2002-2843  
 
 
Besl. instans: VR
Ämnesområde: Genus
Beslutsdat: 2002-11-20
Namn: Appelros, Erica
Titel: Teol doktor Kön: Kvinna
Univ./Institution: Uppsala universitet - Teologiska institutionen
Projekttitel: Den ideologiskt konstruerade kroppen. Förhållandet mellan verklighetsuppfattning och värdering av kön
Project title: Ideological construction of the body. Conceptions of reality and value with regard to gender
Värdhögskola: Lunds universitet
SCB-klassificering: Religionsfilosofi
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2003 2004 2005
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, övrig forskning
  125000 500000 500000
Beskrivning: Frågor om vad som är verkligt eller inte är viktiga frågor. Inte minst eftersom de har att göra med vilka värderingar som råder i en viss kultur, religion eller samhälle. För att vi normalt ska räkna något som viktigt eller värdefullt måste vi också räkna det som verkligt. Om till exempel inte kvinnor eller slavar räknas som verkliga människor kan detta vara en anledning till att man anser att de inte ska omfattas av mänskliga rättigheter. Om Gud betraktas som verklig kan detta användas som skäl för att ansluta sig till en religiös livshållning. Men dessa och liknande slutsatser kan ifrågasättas utifrån filosofiska resonemang där man granskar förhållandet mellan våra värderingar och vår verklighetsuppfattning. Varför vi bedömer vissa saker som verkliga och andra inte är beroende av det sammanhang där man räknar det som verkligt eller inte. Det vill säga, redan innan något bedöms vara viktigt eller värdefullt på grund av att det är verkligt, har det bedömts vara viktigt nog att anses vara verkligt. Projektet kommer att undersöka dessa samband mellan verklighet och värdering speciellt när det gäller hur vi ser på kropp och kön. Viss nutida forskning kring genus och kön vill betona att vårt kön och till och med vår kropp inte bara är något biologiskt givet en gång för alla. Det är istället så att vårt kön och vår identitet konstrueras i det kulturella och språkliga sammanhang där vi befinner oss. På ett liknande sätt finns det inom religionsfilosofin tankar om att Gud inte existerar oberoende av våra tankar om Gud, utan är en mänsklig konstruktion. I båda fallen har man kritiserats av sina medfeminister och medfilosofer: Kan man verkligen framställa politiska jämställdhets- och rättvisekrav utan en objektiv verklig grund i människors identitet som kroppsliga könsvarelser? Kan religionen verkligen fungera för en troende människa i behov av tröst och frälsning om man inte kan tro på en objektivt existerande Gud? Projektet Den ideologiskt konstruerade kroppen---förhållandet mellan verklighetsuppfattning och värdering av kön för samman dessa perspektiv från genusforskning och religionsfilosofi och undersöker vad detta kan få för konsekvenser för vad man kan anse vara viktigt, värdefullt och verkligt när det gäller människan som kroppslig varelse. Människors identitet och handlingsutrymme påverkas bland annat av de religiösa och livsåskådningsmässiga grundförutsättningar och värderingar som direkt eller indirekt präglar samhällets värdegrunder. Det är därför angeläget att undersöka vilka värderingar av kropp och kön som återfinns i religion och livsåskådning, och hur dessa kan förstås i förhållande till våra verklighetsuppfattningar. Den religionsfilosofiska grundforskning som projektet främst består av förväntas även kunna belysa aktuella samhällsfrågor där frågor om värde och verklighet spelar in. Forskningsresultaten kommer bland annat att tillämpas på kropps- och könsuppfattningar i såväl kristen som muslimsk religiös fundamentalism. Dessa uppfattningars konsekvenser i religiöst liv, familjestrukturer och skola leder lätt till konkreta problem i mötet med dagens mångkulturella och mångreligiösa demokratiska svenska samhälle. Genom att klarlägga och kritiskt granska de grundantaganden kring verklighet och värde som ligger bakom uppfattningar som berör människors religiösa, kroppsliga och könsbestämda identitet, möjliggörs nya sätt att diskutera och hantera dessa problem.