Detaljerad information för diarienr 2012-5990  
 
 
Besl. instans: VR
Ämnesområde: Övrigt generellt
Beslutsdat: 2012-10-23
Namn: Jackson, Susan
Titel: Doktor Kön: Kvinna
Univ./Institution: Stockholms universitet - Ekonomisk-historiska institutionen
Projekttitel: Militarisering 2.0: Sociala mediers militarisering ur ett genusperspektiv
Project title: Militarization 2.0: Militarization´s social media footprint through a gendered lens
Värdhögskola: Stockholm International Peace Research Institute (
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Genusstudier, Medievetenskap
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2012 2013 2014 2015 2016
  Rambidrag/
Vetenskapsrådet, övrig forskning
  2800000 4950000 4950000 4950000 2150000
  Rambidrag/Vetenskapsrådet, övrig forskning   -3300000 -4950000 -4950000 -2150000
  Rambidrag/Vetenskapsrådet, övrig forskning   3300000 4950000 4950000 2150000
  Rambidrag/Vetenskapsrådet, övrig forskning   -2150000
  Rambidrag/Vetenskapsrådet, övrig forskning   2150000
Beskrivning: Militarisering 2.0: Sociala mediers militarisering ur ett genusperspektiv Forskningsfältet för ny media och internationella relationer (IR) är i stort sett helt separerade från varandra. Denna brist på integrering utgör en allvarlig forskningslucka och lämnar oss oförstående inför hur nya medier påverkar förhållanden till global politik. Sammantaget visar IR som disciplin lite nyfikenhet och därmed begränsad kunskap om betydelsen av sociala medier i allmänhet och i synnerhet gällande militarisering. Även om det finns en växande mängd litteratur om effekterna av sociala medier på politik, till exempel på sociala och politiska rörelser i olika sammanhang, ligger majoriteten av dessa studier utanför IR som forskningsfält, och få berör betydelsen av genus gällande nya (sociala) medier. Syftet med denna studie är att föra samman ny media och feministisk IR genom att fokusera på hur och när ny media, i form av de sociala medierna "Web 2,0", är militariserad samt vilken påverkan det har på samhället och för vår förståelse av oss själva som enskilda medborgare. Eftersom nationell säkerhet vanligtvis definieras som militär säkerhet blir militarisering ett centralt inslag för internationella relationer. Ett viktigt antagande som ligger till grund för militarisering är att militarisering är good, natural and necessary dvs. bra, naturligt och nödvändigt. Det är detta antagande som tillåter människor att delta okritiskt utan att ifrågasätta militarisering. Militarisering är i sig könsrelaterat i och med att processen främjar det militära, en hegemoniskt maskulin institution, och dess upplevda behov som värdefullt och normalt. Denna typ av tilldelat värde är en del av den hierarki som könsmaktsordningen utgör och som tilldelar det som uppfattas som manligt positiva värden. Vapenindustrins existens, vilken ofta är tagen för givet, ignorerad eller uppmuntrad, konstrueras som bra, naturlig och nödvändig vilket också återspeglar dikotomin manligt och kvinnligt. När vapenindustrin eller dess förespråkare lägger upp användargenererat innehåll som förhärligar maskulina ideal på olika internetforum, i form av reklammaterial och inom militära videospel, sänder de samtidigt signaler om vilka värden som bör värderas högre. Dessa signaler utgör en del av den bredare genusdiskursen. Användare av sociala medier är således en del av militariseringen eftersom de kan bidra till att upprätthålla antagandet om vapenindustrin som bra, naturligt och nödvändigt med hjälp av bilder och språk som värdesätter militära, maskulina principer. I denna studie undersöka vi hur dessa dikotomier är närvarande och tar sig i uttryck inom både militarisering och nya sociala medier för att bidra till vår förståelse om vikten av genus och sociala medier för IR som forskningsfält. Genom att fokusera på vapenproducerande företag, privata militära företag och säkerhetsföretag samt producenter av "militär underhållning" syftar det här projektet till att möjliggöra utbyte av expertis och kunskap samt utveckla noggrann analys av sådana bolags verksamhet och deras sociala effekter genom en gemensam ram av innehåll och diskursanalys av både produktion och reception (dvs. av både militariserade innehåll och svaren till hur innehållet fångas i en rad sociala medier). Projektet fokuserar på de kategorier av sociala medier som ger faktiska representationer av vapenindustrin i icke-virtuella världar samt virtuella världar i form av spel. SIPRI:s unika bibliotek och elektroniska arkiv kommer att användas för att jämföra traditionella och nya medier över tid. Utifrån en diskursanalys problematiserar denna studie vapenindustrins könsrelaterade roll samt hur sociala medier kan vidmakthålla militaristiska värderingar och sociala mediers bidrag till dessa värden. Med denna utgångspunkt fokuserar denna studie på att undersöker representationer av vapenindustrin i form av bilder och språk som används av tillverkare och mottagare av social media. Förutom en analys av innehåll och diskurs, bidrar detta projekt till att identifiera och kategorisera användare av sociala medier samt vilken typ av innehåll de genererar.