Detaljerad information för diarienr 2012-5743  
 
 
Besl. instans: VR
Ämnesområde: Övrigt generellt
Beslutsdat: 2012-10-23
Namn: Brun, Anders
Titel: Tekn doktor Kön: Man
Univ./Institution: Sveriges Lantbruksuniversitet - Centrum för bildanalys
Projekttitel: Sökning och informationsutvinning i stora samlingar av historiska handskrivna dokument
Project title: Searching and datamining in Large Collections of Historical Handwritten Documents
Värdhögskola: Uppsala universitet
SCB-klassificering: Datorsystem, Jämförande språkvetenskap och lingvistik, Signalbehandling
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2012 2013 2014 2015 2016
  Rambidrag/
Vetenskapsrådet, övrig forskning
  2000000 3432000 3432000 3432000 1432000
Beskrivning: Den digitala horisonten sträcker sig endast så långt tillbaka som vi har digitala sökbara dokument. Genom storslagna project så som Google Books och projekt Gutenberg har många äldre kulturskatter gjorts tillgängliga för en bred publik på internet och både forskare och allmänhet har på så sätt fått en kikare tillbaka i tiden, alltid lätt tillgänglig. För historiska samlingar pågår just nu många ambitiösa digitaliseringsprojekt bland världens bibliotek. Arbetet går långsamt och det beror inte sällan på att materialet är ömtåligt. Men trots att stora mängder dokument redan finns digitaliserade, är de ogenomträngliga för de flesta sökmetoder och andra verktyg som vi idag har vant oss vid när vi söker i texter. Handskrifterna utgör den sista utposten av information som ännu inte är fullt ut digitalt greppbar. I det här projektet gör vi en rejäl ansats för att möjliggöra sökning och översättning av handskrivna texter. På så sätt kan vi undersöka historien på ett nytt sätt, när tiotusentals sidor text kan genomsökas efter förekomster av specifika ord istället för att manuellt transpriberas med en hastighet av kanske ett par tre blad per dag. Projektet riktar in sig dels på välskrivna medeltida texter, på svenska och latin. Dels på den omfångsrika Wallerska autografsamlingen, en av världens främsta samlingar av handskrifter från berömda personer, nu digitaliserad och bestående av nära 90,000 digitala bilder.