Detaljerad information för diarienr 2012-3719  
 
 
Besl. instans: NT
Ämnesområde: Övrigt generellt
Beslutsdat: 2012-10-24
Namn: Oxelman, Bengt
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Institutionen för biologi och miljövetenskap
Projekttitel: En arträdsbaserad taxonomisk revision av modellgruppen Sileneae (Caryophyllaceae)
Project title: A species-tree based taxonomic revision of of the model group Sileneae (Caryophyllaceae)
Värdhögskola: Göteborgs universitet
SCB-klassificering: Biologisk systematik, Evolutionsbiologi, Botanik
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2013 2014 2015
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, naturvetenskaplig-teknikvetenskaplig forskning
  900000 900000 900000
Beskrivning: En arträdsbaserad taxonomisk revision av modellgruppen Sileneae (Caryophyllaceae) Blomväxtgruppen Sileneae fungerar som modellgrupp för ett stort antal frågeställningar inom ekologi, evolution och genetik. Trots detta saknas tillfredställande kunskaper om de evolutionära slätskapsförhållandena i gruppen, något som i många fall är nödvändigt för de frågeställningar forskarna intresserar sig för. Forskarna har under några decennier kunnat använda sig av molekylära data för att skatta släktskapsträd, och det har ökat vår kunskap väsentligt, men i många fall har hypoteserna varit baserade på mycket små utsnitt av den genetiska informationen. Idag är det dock relativt enkelt och billigt att generera mycket stora datamängder. För att kunna skatta ett artträd riktigt behövs information från flera gener, eftersom genträden inte behöver följa artträdet. Dessutom kan man med hjälp av information från flera gener skatta hur bra informationen i generna stämmer överens med en viss artklassificering. Detta är ett mycket stort genombrott för forskningen, ty trots att arter ofta ses som en en fundamental biologisk enhet (t ex kvantifiering av biologisk mångfald och inte minst när fylogenier och artträd skall skattas) så har det inte förrän nu funnits en strikt formulerad modell som forskarna kan använda för att testa sina data mot. Resultaten av forskningen i detta projekt kommer att publiceras via en databas som integrerar taxonomisk, fylogenetisk och molekylär information. Utsagor om biodiversitet och biologisk mångfald vilar tungt på den systematik och taxonomi som finns tillgänglig för organismgruppen gruppen i fråga. Det är därför av avgörande betydelse att den taxonomiska informationen vilar på solid grund och att den är tillgänglig. Tyvärr är taxonomisk information ofta svårtillgänglig, vilket t ex kan leda till grovt felaktiga identifieringar, som t ex vid regenering av den 32000 år gamla Silene-plantan från den Sibiriska permafrosten. I det här projektet ligger olika geners fylogenier till grund för förståelsen av de fylogenetiska släktskapsförhållandena, som är grundläggande för de taxonomiska ställningstagandena. Genom att studera flera, olänkade gener möjliggörs detektion av hybridiseringar, både på homoploid (föräldrarna har lika många kromosomer som hybriden) nivå och via allopolyploidi (hybriden har summan av föräldrarnas kromosomantal). Utifrån det fylogenetiska perspektivet kan sedan mera allmängiltiga frågor, såsom utveckling av dioiki (skilda han- och honplantor)och gynodioiki (honplantor och hermafroditer blandat), kolonisation av isolerade ögrupper och tidigare nedisade områden i Arktis, och evolution av reproduktiva morfologiska egenskaper, angripas. Vårt mål är att taxonomiskt revidera hela Sileneae med ca 750 arter med den genfylogenetiska basen och fortlöpande publicera resultaten via databasapplikationen. Initialt väljer vi dock ut grupper som där vi kan studera ovanstående problem.