Detaljerad information för diarienr 2012-836  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Övrigt generellt
Beslutsdat: 2012-10-23
Namn: Larsson, Göran
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Projekttitel: Att lämna islam. Apostasi, religionsfrihet och motsättningar i ett mångreligiöst Sverige.
Project title: Leaving Islam: Apostacy, freedom of religion and conflicts in a multireligious Sweden
Värdhögskola: Göteborgs universitet
SCB-klassificering: Religionshistoria, Religionsvetenskap
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2013 2014 2015
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  1500000 1500000 1500000
Beskrivning: Att lämna islam. Apostasi, religionsfrihet och motsättningar i ett mångreligiöst Sverige. I samband med ett direktsänt studiosamtal i Sveriges Radio uttalade en imam från Rinkeby att det är "varje muslims skyldighet att döda dem som lämnar islam". Dödshotet var riktat mot de kristna somalier som predikade på Rinkeby torg under ramadan 2011. Imamens utspel polisanmäldes kort därpå av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), som bedriver ett missionsarbete som riktar sig mot somalier i Sverige. Imamen fälldes inte för hets mot folkgrupp. Ett av skälen som Justitiekanslern angav för att inte fälla imamen var att uttalandet baserades på en trosuppfattning. Lagen om religionsfrihet aktualiseras här i två avseenden; det gäller dels de kristna somaliernas religionsutövande, dels imamens frihet att uttrycka sin religiösa uppfattning. Rinkebyimamens utspel väcker, liksom de reaktioner som det gav upphov till, flera aktuella religionsvetenskapliga frågor som kommer att behandlas inom ramen för föreliggande projekt. Samtliga frågor kretsar kring fenomenet apostasi. Förbudet mot apostasi - att överge sin religion - är ingen ny företeelse inom islam. Det är heller inte endast islam som förbjuder apostasi. Det är emellertid islam som vanligtvis framställs som en avogt inställd religion när det kommer till avhopp. Inom islam relateras vanligen apostasi till andra negativt laddade begrepp som otro, blasfemi, heresi och hyckleri. Samtidigt får fenomenet en ny aktualitet och möjligen nya innebörder när islam växer i ett tidigare i huvudsak kristet land som Sverige. Det finns såväl historiska som samtida skildringar av hur dödstraffet har tolkats bokstavligt och genomförts i vissa länder dominerade av islam. Frågan är hur apostasi ter sig för muslimer i dagens Sverige. Hur ska Rinkebyimamens utspel förstås? Är det representativt för svenska imamers och muslimers uppfattningar? Hur förhåller sig muslimer i dagens Sverige till de som lämnat islam? Hur framställer apostater sina erfarenheter av att lämna islam? Hur kan tanken om dödstraff inom islam förstås teologiskt och historiskt? Finns det andra samtida och historiska uppfattningar om apostasi än de som uppfattar uppmaningen om dödstraff som bokstavligt? Inom ramen för projektet intervjuas avhoppare från islam, verksamma imamer och muslimska grupperingar. Samtliga intervjuer handlar om fenomenet apostasi. Därutöver undersöker studien ett omfattande mediematerial där apostasi och islam diskuteras och debatteras. Genom att behandla apostaters berättelser om och erfarenheter av att lämna islam, de föreställningar om apostasi som kommer till uttryck i muslimska grupperingar och bland imamer samt i en medial diskurs avser studien klarlägga några tankemönster som präglar dagens svenska samhälle. Dessa tankemönster står i relation till lagar och uppfattningar om religionsfrihet och yttrandefrihet, men också till dominerande föreställningar om islam i Sverige. Projektets vetenskapliga och samhälleliga relevans bör ses mot bakgrund av de genomgripande förändringar som det svenska religiösa landskapet har genomgått under de senaste decennierna där islams närvaro har blivit påtaglig i långt högre grad än tidigare. Från att ha varit en minoritetsreligion, som framför allt har förknippats med arbetskraftsinvandring, har islam kommit att bli Sveriges andra största religion och idag finns muslimska organisationer och föreningar från hela världen representerade runt om i landet. Den muslimska gruppen är också mycket heterogen när det gäller kulturella, religiösa, socio-ekonomiska faktorer och det finns inte en enhetlig syn på religion och religiositet. Islams nya synlighet i det offentliga rummet har också lett till en tilltagande anti-muslimsk retorik i det svenska samhället, speciellt i sociala media som bloggar och på hemsidor. Genom att undersöka apostasi inom islam i Sverige bidrar projektet inte bara till den nu bristfälliga forskningen om religion och apostasi utan också till en djupare och mer nyanserad förståelse av islam och religionens funktion i det mångreligiösa Sverige. En undersökning av hur avhoppare från islam upplever sin situation och hur deras avhopp diskuteras av praktiserande muslimer, imamer och i media kan därmed fylla en viktig lucka i forskning om islam och muslimer i Sverige.