Detaljerad information för diarienr 2011-3152  
 
 
Besl. instans: M
Ämnesområde: Övrigt generellt
Beslutsdat: 2011-10-27
Namn: Höglund, Petter
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: Karolinska Institutet - Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
Projekttitel: Molekylära och cellulära studier av NK-cellsutbildning
Project title: Molecular and cellular studies of NK cell education
Värdhögskola: Karolinska Institutet
SCB-klassificering: Immunologi inom det medicinska området, Hematologi, Cell- och molekylärbiologi
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2012 2013 2014 2015 2016
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, medicinsk forskning
  1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Beskrivning: NK-celler är en typ av lymfocyter som ger oss ett tidigt och effektivt skydd mot virusinfektioner genom att döda virusinfekterade celler. Senaste års forskning har visat att NK-cellerna även har andra roller i immunförsvaret. Genom att utsöndra tillväxtfaktorn gamma-interferon kan NK-cellerna påverka immunsvaret från T-celler, en annan av kroppens lymfocyter. Detta har stor betydelse för kroppens samlade immunförsvar. Kliniskt har NK-cellerna funnits spela en avgörande roll i samband med stamcellstransplantation. Vid transplantation av stamceller mellan två individer som skiljer sig åt något i uppsättningen av HLA-antigener bidrar de NK-celler som utvecklads från stamcellerna effektivt till avstötningen av kvarvarande leukmiceller hos mottagaren. Denna reaktion kallas "graft-versus-leukemireaktionen" (GvL) och är mycket viktig i behandlingen av leukemi. NK-cellernas funktion i denna reaktion är av stor betydelse, men det krävs kunskap om hur NK-celler fungerar vid tumörigenkänning för att GvL-reaktionen skall kunna styras effektivt. Bakgrunden till GvL-reaktionen är den så kallade "missing self"-reaktionen hos NK-celler. Den uppstår då NK-cellernas inhibitoriska KIR-receptorer ej träffar på sina HLA-ligander, vilket sker i mottagaren då HLA-uppsättning mellan donator och mottagare skiljer sig åt. Hur effektiviteten i "missing self"-reaktionen hos NK-celler bestäms olch vilka signalmolekyler inuti NK-cellen som är inblandade i denna process studeras i detta projekt. De svar vi får från våra experiment kommer att ge viktig ny information rörande NK-cellernas allmäna biologi. Vår forskning kommer också att lära oss mer om hur den för patienten så viktiga GvL-reaktionen kan styras. Eftersom vår forskning både syftar till att vinna ny grundkunskap och till att identifiera mål för nya läkemedel är forskningen av betydelse både för vetenskapssamhället, för patienter och för läkemedelsindustrin.