Detaljerad information för diarienr 2011-1597  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Historia
Beslutsdat: 2011-10-19
Namn: Jonsson, Stefan
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier, (ISV)
Projekttitel: Projektet Eurafrika: Den europeiska integrationens koloniala ambitioner, 1920-1960
Project title: Building Eurafrica: Reviving Colonialism through European Integration, 1920-1960
Värdhögskola: Linköpings universitet
SCB-klassificering: Historia, Globaliseringsstudier, Övrig annan humaniora
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2012 2013 2014
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, övrig forskning
  1220000 1220000 1220000
Beskrivning: Projektet Eurafrika: Den Europeiska integrationens koloniala ambitioner, 1920-1960 Europeiska unionen grundades 1957 då sex europeiska stater undertecknade Romfördraget och bildade EEC. Men avtalet instiftade inte bara en europeisk gemenskap, utan också något som dåförtiden kallades Eurafrika. Tre av de stater som skapade EEC var kolonialvälden och deras kolonier kom att ingå i den nya gemenskapen. Detta projekt lyfter fram Eurafrika ur glömskan. Man kan på goda grunder påstå att införlivandet i EEC av medlemsländernas kolonier var ett nödvändigt villkor för att de sex staterna skulle nå enighet om Romfördraget. Vill man uttrycka det enkelt kan man säga att dagens EU knappast hade existerat om den inte från början utformats som en eurafrikansk gemenskap. Eller också kan man erinra om vad den franske premiärministern Guy Mollet sa när han i februari 1957 förklarade Romfördragets innebörd: ´Jag vill framhäva vikten av Europas enhet: den är nu ett faktum. För några dagar sedan undanröjde vi de sista hindren på dess väg, och nu föds en än bredare enhet: EURAFRIKA, en långtgående association där vi skall arbeta tillsammans för att främja framsteg, lycka och demokrati i Afrika.´ Mollets yttrande fångar kärnan i vårt projekt. Vi visar hur Afrika och kolonialismen var högt prioriterade i snart sagt alla de visioner, organisationer och institutioner som arbetade för europeisk integration, från de första planerna efter första världskriget till 1950-talet och EEC:s grundande. Den europeiska integrationens framväxt innebar alltså också framväxten av en sameuropeisk kolonialism. I Schumandeklarationen från 1950, som grundlade EEC:s föregångare Kol- och stålunionen, heter det till exempel: ´Med ökade resurser kommer Europa att kunna fortsätta lösa en av sina väsentliga uppgifter, nämligen utvecklingen av den afrikanska kontinenten.´ I vårt projekt förlitar vi oss på arkivdokument för att visa att frågan om kolonialismen var avgörande för EEC:s bildande. Men varför spelade kolonialismen en så stor roll? För att besvara den frågan går vi till väga på två sätt. Å ena sidan undersöker vi europeisk press och opinionsbildning under 1940- och 1950-talen, något som bekräftar att idén om Eurafrika var framträdande just vid den tid då EU bildades och diskussionen om de europeiska kolonialväldenas framtid var som mest intensiv. Å andra sidan gör vi en idéhistorisk analys av idén om Eurafrika. Den formulerades först på 1920-talet, som en geopolitisk vision av hur Europas stater skulle kunna bilda en tredje sfär stark nog att stå emot ´det amerikanska blocket´ och det ´sovjet-asiatiska blocket´. Särskilt i Richard Coudenhove-Kalergis Paneuropa-rörelse utvecklades en geopolitisk kalkyl där två goda ting tycktes främja varandra: genom att förena sig skulle Europas stater bilda en ny maktsfär som tack vare Afrikas resurser var långsiktigt hållbar; och genom att tillsammans utnyttja Afrika skulle det bli fred mellan europeiska stater som förut konkurrerat och ofta varit fientliga till varandra. Integrationen av Europa och samutnyttjandet av Afrika var två sidor av samma program. När integrationsplanerna igen tog fart efter andra världskriget fick den eurafrikanska idén nytt liv, och den kom att förverkligas politiskt när kolonierna associerades till EEC. Forskningsprojektet undersöker även hur Eurafrika påverkade avkoloniseringsprocessen under sent 1950- och tidigt 1960-tal. Det diskuterar också hur 1950-talets mönster alltjämt märks i relationerna mellan EU och Afrika idag, särskilt i frågor om migration, säkerhet, utveckling och bistånd, men också i de dramatiska politiska förändringarna i Medelhavsregionen vintern 2011 Varför har en så liten del av forskningen uppmärksammat förhållandet mellan den europeisk integration och kolonialism? Vi menar att EU-forskningen överbetonat kalla krigets betydelse för integrationen och försummat nord-syddimensionen. De som å andra sidan undersökt kolonialismens historia har ensidigt riktat in sig på de olika staternas separata kolonialvälden och försummat EEC/EU. Projektet utmynnar i alternativa historiska och teoretiska perspektiv där europeisk integration och europeisk identitet förstås i global kontext. Genom att sammanfoga vad som tidigare tyckts åtskilt - europeisk integration och kolonialism eller, om man ser till ämnestraditionerna, EU-studier och postkoloniala studier, statsvetenskap och idéhistoria - tror vi oss även kunna visa vad mång- och tvärvetenskaplighet innebär i praktiken.