Detaljerad information för diarienr 2009-5995  
 
 
Besl. instans: U
Ämnesområde: Didaktik
Beslutsdat: 2009-10-23
Namn: Åberg-Bengtsson, Lisbeth
Titel: Professor Kön: Kvinna
Univ./Institution: Högskolan i Borås - Institutionen för Pedagogik
Projekttitel: Meningsskapande illustrationer? Yngre elevers möten med förklarande bilder och modeller i skolans och förskolans NO- och matematikundervisning
Project title: Illustrations making meaning? Young pupils encountering explanatory pictures and models in science and mathematics education in primary school and pre-school
Värdhögskola: Högskolan i Borås
SCB-klassificering: Övrig pedagogik, Allmän didaktik, Ämnesdidaktik naturvetenskap/matematik
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2010 2011 2012
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, utbildningsvetenskaplig forskning
  2039000 2282000 2025000
Beskrivning: Vad säger tillrättalagda illustrationer egentligen våra yngre elever? Studier av förståelse av förklarande bilder och modeller i skolans och förskolans NO- och matematikundervisning Bilder och modeller för att underlätta lärande är sedan lång tid tillbaka en del av skolans vardag. Skolplanscher från förra seklets början är idag kuriosa, som säljs på auktioner. Äldre mekaniska modeller från skolornas materialrum, till exempel av jorden i sin omloppsbana runt solen och med månen kretsande runt jorden, visas upp som historiska museiföremål. I dagens undervisning förekommer moderna varianter på i grunden samma pedagogiska idé -- att underlätta lärande med stöttande, visuella och interaktiva hjälpmedel. Utrymmet i tryckta läromedel upptas i allt större utsträckning av alltmer påkostade, förklarande illustrationer (som sprängskisser, tidslinjer och näringskedjor). Elektroniska multimedieverktyg erbjuder nya möjligheter att visa rörelser, förlopp och flöden samt till att genomföra simuleringar över tid av exempelvis ekologiska skeenden. Förvånansvärt få studier är gjorda om hur elever i yngre åldrar förstår de illustrationer som används i undervisningen. Ändå är det just i grundskolans lägre årskurser och i förskoleklasser som förklarande bilder och modeller av olika slag intar en särskilt framträdande roll, samtidigt som det torde vara här som risken är störst för att sådana bilder och modeller inte tolkas på avsett sätt. Den forskning som föreligger inom näraliggande områden såsom "visual literacy" (dvs. förmågan att läsa av bilder i allmänhet), som främst undersökts i samband med läskunnighet som sådan, eller "graphicacy" (förmågan att hantera t.ex. kartor, grafer och diagram) pekar mot att förståelse av illustrationer av olika slag på intet sätt kan tas för självklar. Det föreslagna projektet syftar till att ge ny kunskap om hur elever skapar mening då de möter illustrationer av olika slag i undervisningssammanhang. Det kan röra sig om förklarande bilder i tryckta läromedel, bilder och animationer i digitala medier eller tredimensionella modeller, som kan men inte behöver vara interaktiva. Främst kommer sekvenser från områden inom skolans och förskolans naturorienterande ämnen och matematikundervisning att studeras. Forskningsfrågorna behandlar: (1) hur illustrationer används som stöttande redskap i undervisningssituationer i förskolan och grundskolans år 1-5, (2) hur eleverna hanterar dessa illustrationer och vilken mening de skapar runt det som ska läras samt (3) vilka problem och svårigheter de stöter på. Andra frågor rör (4) vad i bilderna och modellerna som utgör viktiga element för en adekvat förståelse sam (5) vad lärarna avser att illustrationerna ska kommunicera och hur detta står i samklang med elevernas hanterande och meningsskapande. Projektet genomförs i ett antal delstudier med observationer av undervisningssituationer i grundskolans årskurs 1-5 samt i förskolan och av arbete med problemlösning i smågrupper. Intervjuer görs med lärare i de ingående klasserna. Observationer av elever på besök i ett så kallat "science center" kommer även att ingå. Analyserna sker inom ramen för ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. Resultaten bör kunna väcka intresse inom en rad forskningsfält såsom förståelse av representationer av olika slag, multimedieforskning samt forskning om grundläggande undervisning i naturvetenskap (inkl. miljökunskap) och matematik utifrån pedagogiska och didaktiska utgångspunkter. Projektet förväntas bidra till teoriutveckling inom lärandeforskningen samt vara till nytta för ett brett spektrum av avnämare, exempelvis lärare på klassrumsgolvet, läromedelsförfattare och styrdokumentansvariga. Resultaten torde rimligtvis även få stor betydelse vid konstruktion av diagnosmaterial och prov för årskurserna 1-6 inom naturvetenskap och matematik. Projektet genomförs i samverkan mellan Högskolan i Borås, Mittuniversitetet och Högskolan Kristianstad. Forskarguppen är till stor del sammansatt med tanke på de olika erfarenheter som behövs för projektets genomförande. Såväl ämnesdidaktisk som åldersdidaktisk kompetens finns representerad. Gruppen har tidigare erfarenheter av studier av de aktuella åldersgrupperna och av forskning såväl om IKT i undervisningen som om visuella representationer, som ligger nära bilder och modeller (t.ex. grafer, diagram och kartor), och har både bred och djup metodkompetens.