Detaljerad information för diarienr 2009-4686  
 
 
Besl. instans: U
Ämnesområde: Didaktik
Beslutsdat: 2009-10-22
Namn: Runesson, Ulla
Titel: Docent Kön: Kvinna
Univ./Institution: Högskolan i Jönköping - Högskolan för Lärande och Kommunikation
Projekttitel: LÄRARES GEMENSAMMA KUNSKAPSPRODUKTION (LGK). HUR LÄRARES YRKESUTÖVNING PÅVERKAS AV ATT DE DELTAR I GEMENSAMT BYGGE AV YRKETS VETENSKAPLIGA GRUND.
Project title: Teachers´ common knowledge development - How teachers´ professional learning develops as a shared scientific practice.
Värdhögskola: Högskolan för lärande och kommunikation
SCB-klassificering: Ämnesdidaktik naturvetenskap/matematik
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2010 2011 2012
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, utbildningsvetenskaplig forskning
  1782000 1877000 1958000
Beskrivning: Forskning har visat att lärarens kompetens är av avgörande betydelse för elevernas skolresultat. Lärarkompetens inkluderar både ämneskunskaper, pedagogiska förmågor och utgör ett samspel mellan dessa delar. Många frågor är ännu obesvarade om vad lärarkompetens egentligen består av och hur den kan utvecklas. Detta forskningsprojekt syftar till att besvara några av dessa frågor. Bakgrunden till projektet är tidigare genomförda studier utifrån ett arrangemang kallat ?Learning study?. I denna utvecklar lärare (oftast tillsammans med forskare) kunskaper om vad som är kritiskt för att eleverna skall lära sig ett specifikt ämnesinnehåll. Tidigare genomförda studier av detta slag har visat på kraftigt förbättrade resultat hos eleverna, inte bara för det specifika innehållet i Learning studyn utan i ämnet som helhet. En tänkbar slutsats är därför att lärarnas kompetens att undervisa har utvecklats när de deltagit i denna process så att eleverna lär sig även på sikt. Därför vill forskarna i detta projekt nu gå vidare och närmare studera beskaffenheten i den kunskap som lärare utvecklar när de deltar i en Learning study. Denna gång är det alltså inte elevernas, utan lärarnas lärande som är i fokus. Tre learning studies ska genomföras under tre terminer tillsammans med fyra lärargrupper i skolår 7 och 8 och inom ämnesområdena matematik och NO. Samtidigt som lärarna genom Learning studies utvecklar sin undervisning, skall forskarna genom intervjuer och videofilmning samla olika typer av data under hela processen och analysera lärarnas lärande och den kompetens de utvecklar. Projektet har stor relevans för skolan och lärarutbildningen, inte minst mot bakgrund av hur just lärarkompetensen lyfts fram i förslaget till ny lärarutbildning.