Detaljerad information för diarienr 2009-1994  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Religionsvetenskap
Beslutsdat: 2009-10-14
Namn: Linderman, Alf
Titel: Docent Kön: Man
Univ./Institution: Sigtunastiftelsen - Sigtunastiftelsen
Projekttitel: Religionens återkomst?! En studie av religion och modernitet i Sverige med dagspress som typfall
Project title: The resurgence of religion?! A study of religion and modernity in Sweden with the daily press as case study
Värdhögskola: Uppsala universitet
SCB-klassificering: Religionssociologi, Medie- och kommunikationsvetenskap
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2010 2011 2012
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  727000 727000 727000
  Projektbidrag/Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning   -727000 -727000 -727000
  Projektbidrag/Vetenskapsrådet, humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning   727000 727000 727000
Beskrivning: Religionens återkomst?! En studie av religionens moderna ansikte i svensk dagspress Under de senaste åren finns flera exempel där händelser med anknytning till religion uppmärksammats i svensk dagspress: SVTs programserie Halal tv hösten 2008, Mohammad-karikatyrerna som publicerades i danska Jyllands-Posten i september 2005, rättegången mot pastor Åke Green 2005, morden i Knutby 2004, ärkebiskop KG Hammars uttalanden om jungfrufödsel 2003, mordet på Fadime 2002, samt Ecce Homo utställningen 1999, för att bara nämna några exempel. Dessa exempel tyder på att religion under senare tid fått en mer framträdande plats på dagordningen i såväl medier som i den politiska diskussionen. Den diskussion som följt visar dock att en "religionens återkomst" i Sverige, som ofta beskrivs som ett av världens mest sekulariserade länder, åses med motstridiga känslor. Av central betydelse tycks frågan vara om den religion som återkommer utmanar centrala och grundläggande värden för det moderna, demokratiska svenska samhället? Vi saknar ännu till stor del kunskap om dessa händelser verkligen representerar en förändring i svensk opinionsbildning, samt hur denna förändring i så fall tar sig uttryck över tid. Syftet med projektet är att studera dels om religion som ämne ökat eller minskat i opinionsbildande material under de senaste trettio åren, och dels hur religion som ämne behandlas i relation till centrala värden i det svenska opinionsklimatet som lyfts fram i tidigare forskning. Materialet för analysen är opinionsbildande texter i svensk dagspress under perioden 1976 - 2010. Projektet består av två delstudier; en kvantitativ innehållsanalys av förekomst av religion samt samvariation med indikatorer för frihet, demokrati, jämlikhet, trygghet och familj i ledarartiklar under perioden, samt en kvalitativ innehållsanalys av ledarartiklar och övrigt opinionsmaterial som behandlar de mediehändelser som får störst genomslag under samma tid. Projektet anknyter tydligt till centrala frågeställningar om "religionens återkomst" inom aktuell religionssociologisk och religionsvetenskaplig forskning. Samtidigt ger projektet ett nytt bidrag till denna diskussion genom att studera dessa frågor i form av en longitudinell analys av religionens förekomst i medierna. Detta innebär en viktig komplettering till tidigare studier av förhållandet mellan religion och modernitet i Sverige idag. Forskning om sambandet mellan religion och medier är internationellt sett ett nytt och växande område. Här bidrar projektet med kunskap inom ett område där tidigare svensk forskning är begränsad. Projektet kan komplettera och nyansera tidigare forskning av religionens närvaro i medierna genom att empiriska resultat diskuteras utifrån ett bredare perspektiv på religion och på förhållandet mellan religion och modernitet. Projektet knyter även an till tidigare forskning om förändring i det svenska kultur- och opinionsklimatet under efterkrigstiden, som gjordes inom forskningsprojektet Kulturindikatorer: svensk symbolmiljö 1945-1975. Därmed ger det möjlighet att utveckla resultat och slutsatser som tidigare framkommit, och att bidra till en fördjupad förståelse av förändringar i det svenska kulturklimatet under efterkrigstiden. Projektet kan ses som angeläget och relevant genom att det uppmärksammar ett aktuellt fenomen i samtiden, och bidrar med betydelsefull kunskap för såväl forskare som journalister och politiker inom ett område där tidigare svensk forskning är begränsad. Genom anknytningen till tidigare forskning kan projektet även bidra till att sätta in uppmärksammande mediehändelser som aktualiserar frågor om religion och dess roll i samhället i ett samtidshistoriskt perspektiv. Fortlöpande kommunikation av resultat är en betydelsefull del av projektet. Med utgångspunkt i såväl frågeställningar som resultat planeras föreläsningar samt en seminarieserie som riktas till en bred grupp intresserade; allmänhet, yrkesverksamma journalister, samt studenter och forskare. Dessa kommer att planeras under projektets första år, och genomförs i samarbete med Sigtunastiftelsen, Uppsala universitet samt Södertörns Högskola. En första redovisning av preliminära resultat kan förväntas år 2011. Projektets resultat kommer även att presenteras vid internationella vetenskapliga konferenser. Slutligen kommer projektets resultat att presenteras genom publikationer i form av artiklar och en gemensamt författad bok.