Detaljerad information för diarienr 2009-949  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Konstnärligt område
Beslutsdat: 2009-05-19
Namn: Sand, Monica
Titel: Fil doktor Kön: Kvinna
Univ./Institution: Konstfack - FoU
Projekttitel: Gå vilse med punktlighet och precision. Konstnärliga metoder som strategiska förskjutningar av relationer mellan kropp, plats och karta.
Project title: To be Out of Place with Punctuality and Precision. Contemporary Art Methods and its Production of Potential Realities between Walking, Mapping and Site.
Värdhögskola: Konstfack
SCB-klassificering: Konstvetenskap, Estetik, Arkitektur
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2009 2010 2011
  Bidrag till anställning som postdok i Sverige/
Vetenskapsrådet, övrig forskning
  351000 702000 351000
Beskrivning: Gå vilse med punktlighet och precision. "Konstnärlig forskning" handlar inte enbart om att konstpraktiken bör ta kontroll över sin egen kunskapsbildning; konstnärlig forskning måste ses som ett resultat av hur kunskapsproduktion, inom och utanför akademin, förändrats (Gibbons et. al 1994). Samhällsförändringar som påverkat kunskapsutbredning rumsligt gör att behovet av redskap för att förhålla sig till och handskas med rummets påverkan ökat. En tradition av att konstnärer sökt sig ut ur konstinstitutionerna till andra platser har inom konstpraktiken skapat en erfarenhet av att forma, att låta sig formas av och att formulera samhällsförändringar rumsligt som gett upphov till metoder och angreppssätt där relationer mellan gå-processer och kartläggningsstrategier har utvecklats. Vardagligt uttrycker begreppet gå vilse en icke-önskvärd belägenhet, medan konstnärliga metoder av "displacement" skapar förskjutningar mellan kropp, plats och karta, som strategiska och taktiska verktyg. Många konstprojekt i stadsrummet utmanar relationer mellan den moderna rationella människan och den funktionella staden och påminner om forskningsprojekt, genom upprepningar och konsekvens. Dock finns knappast någon forskning om dessa metoders potential i undervisning och forskning. Metod- och kunskapsutbyte mellan konst och forskning har dock redan skett; konstnärer "lånar" metoder från humaniora, som i sin tur inom olika discipliner använder "konstnärliga metoder" i olika former av "sensewalking". Projekttiteln föreslår en ny medveten strategi av "to be out of place with punctuality and precision" (Kwon 2002:166), som syftar till att via metoder från konstpraktiken arbeta med hur konst och samhällsförändringar står i en direkt rumslig relation till varandra genom att: 1. undersöka hur gå-vilse-begreppet producerats; hur vår nutida rädsla för att gå vilse och hur utvecklingen av olika tekniska hjälpmedel och kontroller för att undvika den belägenheten, förändrats. 2. undersöka hur tekniska hjälpmedel, genom en geografisk punktlighet och precision, innebär nya rumsliga utmaningar, som övervakning och kontroll, konflikt mellan våra sinnens och teknikens tillförlitlighet och nya relationer mellan förflyttningar och skapandet av identitet. 3. utifrån workshops sammanställa vandringar i Birmingham och Stockholm, i samarbete med konstnärer, studenter och forskare där ovanstående syften får form genom att man bokstavligt talat går igenom arbetsprocesser, metoder, teorier och frågeställningar. Genom att genomföra min postdok-period på Konstfack kan jag som en av få disputerade konstnärer, tillföra erfarenhet av konstnärliga och vetenskapliga processer och metoder, samtidigt som jag själv får del av deras kunskaper i undervisning och forskning. För Konstfack, i uppbyggnadsfasen av sin forskningsorganisation, är det viktigt att knyta till sig disputerade konstnärliga utövare. Trots detta finns där redan en fungerande forskningsorganisation som på kort tid etablerat intressanta forskningsfrågor och metoder. Flera konstnärer/lärare/forskare arbetar med stadsrummets problem och potential ur olika perspektiv. Bland annat har man har utvecklat "akustisk design" i urbana ljudlandskap med metoder från ljuddesign, ljudkonst, arkitektur och stadsplanering och tillsammans med studenterna utfört musikaliska och arkitektoniska experiment (Hellström 2003). Här finns även forskargrupper som utvecklat former för praktisk gestaltning och experimenterar med nya sätt att skriva akademiska och kritiska texter inom arkitektur-, konst- och designforskning. Genom att även fortsätta mitt samarbete med ´Urban Morphology Research Group (UMRG), School of Geography and Environmental Sciences´ vid University of Birmingham och ´School of Property, Construction and Planning´ vid Birmingham City University med sina tvärdisciplinära grupper av forskare inom geografi, sociologi, arkitektur och stadsplanering, kan jag även överföra aspekter och kunskaper mellan de två städerna, Stockholm och Birmingham. Resultatet presenteras i publika vandringar där vi bokstavligt talat går igenom processer, metoder och teorier. Förutom stadsvandringar produceras kartor, som del av processen och som dokumentation av densamma. I en handbok (misguide) sammanställer vi de framtagna metoderna av att "gå vilse med punktlighet och precision" där vi även går igenom teoretiska, estetiska och praktiska konsekvenser av den ansatsen.