Detaljerad information för diarienr 2001-6349  
 
 
Besl. instans: M
Ämnesområde: Reproductive system
Beslutsdat: 2001-11-21
Namn: Hammar, Mats
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för Hälsa och Miljö
Projekttitel: Könssteroiders reglering av hjärnans funktioner; vegetativa symptom hos kvinna och man, ökad falltendens vid låga könssteroidnivåer samt menscykelrelaterade symptom vid migrän och multipel scleros
Project title: Effects of sex steroids on cerebral function, with special emphasis on thermoregulation and hot flushes in women and men, postural balance and symptoms related to migraine and multiple sclerosis.
Värdhögskola: Linköpings universitet
SCB-klassificering: Reproduktiv hälsa, Obstetrik och gynekologi
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2002
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, medicinsk forskning
  100000
Beskrivning: Bakgrund: De flesta kvinnor får i övergångsåldern vegetativa besvär med värmevallningar (flusher) och svettningar som påverkar sömn, arbetsförmåga och livskvalitet. 75 % av män som genomgår kastrationsbehandling för prostatacancer får närmast identiska symtom. Östrogenbehandling fungerar bra hos kvinnor men kan inte ges om kvinnan t.ex. haft bröstcancer, blodpropp eller får biverkningar. Män med prostatacancer kan ej behandlas med testosteron. Alternativa behandlingar är därför angelägna men för att sådana skall kunna utvecklas fordras kunskaper om mekanismerna bakom symtomen. Frakturer är vanliga efter menopaus, delvis beroende på benskörhet men möjligen ger östrogenminskningen också sämre balansförmåga, vilken kan undersökas med hjälp av s.k. dynamisk posturografi. Vissa symtom vid neurologiska sjukdomar som migrän och multipel skleros (MS) tycks enl. preliminära rapporter kunna variera med menscykeln. När det gäller migrän kan detta sammanhänga med östrogeners påverkan på blodkärlsväggar i hjärnan som är påverkade vid migrän och dessutom östrogens påverkan på den kärlvidgande neuropeptiden CGRP som tycks involverad i migrän. Östrogen påverkar också immunsystemet, som t.ex. under graviditet då MS ofta förbättras. Under låga östrogennivåer (efter förlossning, inför mens och efter menopaus) påverkas immunsystemet i motsatt riktning, vilket kan aktivera MS. Frågeställning: Vilka mekanismer förorsakar värmevallningar hos kvinnor och män? Hur är neuropeptiden CGRP involverad i dessa symptom? Kan kunskaper om mekanismerna hjälpa oss att utveckla alternativa behandlingar mot symtomen? Påverkas balansförmågan av östrogenfallet efter menopaus och kan den i så fall förbättras av östrogenbehandling? Varierar migrän och MS-symtom med menscykeln och kan dessa symptom förbättras av östrogenbehandling före och under mens? Projektet studerar mekanismerna bakom flusher och alternativa behandlingar. Vi undersöker effekten av akupunkturbehandling och beteendeterapi vid flusher hos kvinnor efter menopaus med och utan bröstcancer och även hos män som behandlats för prostatacancer. I en separat studie jämförs effekten av östrogen med akupunktur hos kvinnor med flusher och bröstcancer. Vi försöker fastställa om CGRP orsakar flusherna genom att mäta CGRP i blodplasma mellan och under flusherna hos kvinnor och män. Om så är fallet torde ett motmedel (antagonist) mot CGRP kunna användas vid behandling av vallningar. En studie av effekten av en CGRP antagonist på flusher planeras. Östrogens effekt på balans hos postmenopausala kvinnor undersöks med dynamisk posturografi före och efter östrogen eller placebo hos 40 kvinnor med flusher och liknande studier i en äldre åldersgrupp planeras. Samvariationen mellan flusher och balansrubbningar studeras i enkätundersökningar riktade till alla kvnnor resp. män i olika åldersgrupper i Linköping. Med en råttmodell studeras hur kastration och östrogen- resp. placebobehandling påverkar råttornas balans och koncentrationen av olika signalsubstanser i råttans lillhjärna. Huruvida migrän och vissa MS-symtom varierar med menscykeln fastställes med hjälp av en symtomdagbok. Kvinnor med mensrelaterad migrän får därefter antingen en period östrogen eller placebo före och under mens och nästa period vice versa och effekten på symtomen kartlägges med hjälp av symptomdagbok. Liknande studier planeras för MS där kvinnor får föra dagbok över symptom och mensblödningar. Om symptomen visar sig variera med menscykeln planeras en kontrollerad undersökning mellan östrogen och placebo där kvinnan fortsätter ange symptomen i dagbok. Tillämpningar: Projektet avser fastställa mekanismerna bakom flusher hos kvinnor och män vilket är en förutsättning för att vi skall kunna utveckla nya behandlingsformer av övergångsbesvär hos kvinnor och män. Vidare kommer vi att fastställa om balansrubbningar hos kvinnor efter menopaus kan förbättras av östrogenbehandling. Slutligen avser vi också fastställa om mensrelaterad migrän och MS-symtom som är anhopade kring menstruationen kan lindras av östrogenbehandling just före och under menstruationen, vilket skulle vara en påtaglig hjälp för drabbade kvinnor. Nya frågeställningar uppstår alltid vid denna typ av undersökningar och dessa avses besvaras successivt.