Detaljerad information för diarienr 2008-528  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Musikvetenskap - tom 2010
Beslutsdat: 2008-05-29
Namn: Jakobsen Barth, Verena
Titel: Fil doktor Kön: Kvinna
Univ./Institution: -
Projekttitel: Trumpeten som genussymbol - om manligt och kvinnligt kring trumpeten/trumpetare i tid och rum
Project title: The trumpet as a symbol of gender: On the masculine and feminine of the trumpet/the trumpet player in time and space
Värdhögskola: Vetenskapsrådet
SCB-klassificering: Musikvetenskap
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2008 2009
  Postdoktorsstipendium/
Vetenskapsrådet, övrig forskningsfinansiering
  183167 342856
  Postdoktorsstipendium/Vetenskapsrådet, övrig forskningsfinansiering   159689
  Postdoktorsstipendium/Vetenskapsrådet, övrig forskningsfinansiering   5250
Beskrivning: Trumpeten som genussymbol - om manligt och kvinnligt kring trumpeten/trumpetare i tid och rum Projektets syfte är att undersöka hur kulturella identiteter och sociala roller kring trumpeten/trumpetaren återspeglar värderingar och normer inom samhället kopplat till genus och social position. Den övergripande frågeställningen är att undersöka vilka mekanismer och sociala och kulturella sammanhang i tid och rum som gestaltas, skapas och återskapas genom trumpeten som genussymbol. För att kunna utkristallisera dessa, blir det nödvändigt att problematisera begreppen manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar, som är verksamma och skapar trumpeten som markör för manlighet. Vilka normer ligger bakom detta? Hur kommer dessa till uttryck och hur tvingande tycks de vara? Vilka variationer, skiften, avsteg och förhandlingar är möjliga att urskilja över tid? Instrumentsymboliken kommer att utgöra en ingång, för att komma åt associationer kopplade till instrumentet. Ikonografiska studier ska vara ett sätt att komma åt symboliska laddningar kopplade till trumpeten. Jag kommer då dels att undersöka i vilka positioner trumpeten och trumpetarna framställs, dels vilka attribut man väljer att bifoga instrumentet i olika framställningar (t.ex. i reklamsammanhang, på skivomslag eller vid artistpresentationer). En annan viktig ingång är ljudsymboliken. Genom att granska trumpetreceptionen (recensioner, artiklar, brev osv.), vill jag komma åt hur den i instrumentet förankrade klangen uppfattas. Frågor som leder mig här är: vilken klang i trumpetens breda klangspektrum blir till norm och vilken klang uppfattas som avvikande och kallas för kvinnlig respektive manlig? Vad händer med klangen, när trumpetaren spelar med en ”kvinnlig klang”? För att komma åt konstruktionen av ”trumpetbilden”, ska jag även analysera trumpetdiskurser både i akademisk tradition (avhandlingar, vetenskapliga artiklar) och i populära sammanhang (recensioner, tidningsartiklar, brev). Jag ska även föra intervjuer med musiker, både med kvinnliga och manliga trumpetare. Min tanke är att undersöka hur såväl kvinnliga som manliga trumpetare formulerar sig själva, vilken uppfattning de har om sig själva och hur de mottas av publiken och av sina både kvinnliga och manliga kolleger, dvs. hur de uppfattar att de beskrivs utifrån. Någon liknande studie har inte tidigare gjorts. Genusperspektiv har länge inte tagits i beaktning inom trumpetforskningen. Forskningen som finns rörande genus befinner sig på en kvantitativ nivå, där själva uppfattningarna om genus inte har problematiserats. På det viset innebär det planerade projektet ett viktigt kunskapstillskott inom forskningsfältet. Intresset för genusforskningen ligger i att undersökningen kommer att belysa hur genus konstrueras i musiksammanhang, kopplat till instrumentet trumpet. Inom trumpetforskningen ligger en stark fokus på sammanställningen av kvantitativa fakta. Genom att i tillägg till ett musikhistoriskt perspektiv, även tillämpa sociologiska metoder och ett genusperspektiv kommer projektet att bidra till nya infallsvinklar inom forskningsfältet.