Detaljerad information för diarienr 2007-8654  
 
 
Besl. instans: VR
Ämnesområde: Övrigt generellt
Beslutsdat: 2014-06-13
Namn: ,
Titel: Professor Kön: Org.
Univ./Institution: Linköpings universitet - Rektor
Projekttitel:
Project title: LINNAEUS CENTRE FOR RESEARCH ON HEARING AND DEAFNESS (HEAD): Excellence in the field of Cognitive Hearing Science
Värdhögskola: Linköpings universitet
SCB-klassificering: Psykologi (exklusive tillämpad psykologi), Audiologi, Handikappsforskning
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2008 2009 2010
  Linnéstöd och Berzelius Center/
Vetenskapsrådet, övrig forskning
  2500000 5000000 2500000
  Linnéstöd och Berzelius Center/Vetenskapsrådet, övrig forskning   3000000 6000000 6000000 6000000
  Linnéstöd och Berzelius Center/Vetenskapsrådet, övrig forskning  
Beskrivning: Föreliggande ansökan handlar om ett 10-årigt forskningsprogram inom ett Linnécentrum för forskning om hörselskador och dövhet (eng. Hearing and Deafness; HEAD). Centrat kommer att vara baserat vid Linköpings universitet och ha ett nära samarbete med forskargrupperingar vid Örebro och Lunds universitet. Forskningen som planeras inom ramen för centrat är tvärvetenskaplig och en vidareutveckling av ett mångårigt och framgångsrikt forskningssamarbete. Hörselnedsättning är ett betydande samhällsproblem och omkring 10% av befolkningen upp till 65 år har nedsatt hörsel, över 65 år ökar andelen till 30%. Med en hörselförlust följer ofta andra problem som t ex en ökad frekvens av både lång- och korttidssjukskrivningar, en minskad grad av arbetsglädje och en hög grad av upplevd ansträngning i kommunikation med andra. Ökad kunskap om mekanismer bakom hörselnedsättning och dövhet har således ett stort samhällsekonomiskt värde. Vi kommer att introducera ett nytt vetenskapsområde: Kognitiv hörselvetenskap (Cognitive Hearing Science, CHS). CHS studerar den fysiologiska och kognitiva basen för hörsel och dess interaktion med signalbehandling i hörhjälpmedel. Detta omfattar individens förmåga till att tolka olika typer av bristfälliga språkliga signaler (tal och tecken), samt att kunna forma meningsfulla och tolkbara språkliga enheter. CHS är med nödvändighet ett genuint tvärvetenskapligt område, då många av de forskningsproblem som finns inom domänen inte på ett enkelt och entydigt sätt låter sig studeras inom enbart en vetenskaplig disciplin. De fält som ingår i CHS är: genetik, fysiologi, medicinsk och teknisk audiologi, kognitiv neurovetenskap, kognitiv psykologi, språkvetenskap och socialpsykologi. Förutom grundforskningsansatserna kommer en teoridriven interventionsforskning att genomföras. Problemområden som kommer att belysas handlar om att studera samspelet mellan typ av hörselskada/dövhet (t ex medfödd eller förvärvad), typ av signal (via olika hörhjälpmedel), typ av buller (med olika grad av ekologisk relevans) och individens kognitiva förutsättningar (t ex minneskapacitet) för språkförståelse. En annan central frågeställning är hur kognitiva färdigheter utvecklas och påverkas av användningen av hörhjälpmedel hos hörselskadade och döva barn. Vi kommer också att studera hur åldersrelaterade kognitiva nedsättningar påverkar äldre hörselskadades förmåga till språkförståelse. Andra populationer med hörselrelaterade funktionshinder kommer att studeras (t ex personer med tinnitus, dyslexi eller dövblindhet). Vår CHS forskning utgår ifrån två teoretiska modeller, en fysiologisk och en kognitiv modell. Den fysiologiska modellen beskriver informationsöverföringen från det perifera hörselorganet till den auditiva hjärnbarken, och den kognitiva modellen beskriver hur språkförståelse och dess störningar kan förklaras i termer av ett samspel mellan den inkommande språksignalen och individens kognitiva förutsättningar, särskilt arbetsminnet. Arbetsminnet kan ses som den mentala arbetsbänken, där man bearbetar och lagrar information över en kort tidsrymd. Det understödjer språkförståelse och dialogföring. Om utrymmet på den mentala arbetsbänken är begränsat, kommer kognitivt utmanande kommunikativa situationer (t ex taluppfattning i buller) att leda till en försämrad prestation eller en ökad grad av upplevd ansträngning. Forskningsprogrammet kommer att utmynna i en ny modell för integration av neurala och kognitiva aspekter på kommunikation med teckenspråk och tal. Programmet kommer att ge en ökad kunskap om olika typer av hörselskada och dess funktionella konsekvenser. Forskningen ger vidare en grund för utveckling av signalbehandling i hörhjälpmedel, med hänsyn tagen till individens kognitiva förutsättningar, t ex den kognitiva hörapparaten. Samtidigt som modellen utvecklas ger den också en kunskapsbas för intervention hos personer med hörselskada eller tinnitus och även vid studier av utvecklingsförlopp hos barn och äldre. Den nya modellen ger möjlighet till komparativa studier mellan olika populationer av personer med hörselrelaterade funktionshinder, som i sin tur ger teoretisk precision. Linnés HEAD-centrum kommer att etablera ett angeläget nytt kunskapsområde, CHS, som främjar teoretisk och teknisk utveckling, med en hög grad av samhällsnytta.