Detaljerad information för diarienr 2007-3823  
 
 
Besl. instans: U
Ämnesområde: Didaktik
Beslutsdat: 2007-10-24
Namn: Lithner, Johan
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: Umeå universitet - Institutionen för matematik och matematisk statistik
Projekttitel: Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer
Project title: National tests in mathematics as a catalyst for implementing educational reforms
Värdhögskola: Umeå universitet
SCB-klassificering: Ämnesdidaktik naturvetenskap/matematik
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2008 2009 2010
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, utbildningsvetenskaplig forskning
  1300000 1300000 1300000
Beskrivning: Ett av syftena med många nationella och delstatliga prov världen över är att genom proven kunna påverka undervisningen så att eleverna bättre ska nå önskade kunskapsmål. Det underliggande antagandet är att nationella prov påverkar vad lärarna gör. Genom att utforma proven så att de återspeglar viktiga kurs- och läroplansmål kommer lärarna, om det behövs, ändra sin undervisning så att den ligger i linje med proven. Men alla dessa resurser som läggs på att utforma proven för att åstadkomma dessa positiva konsekvenser (ofta på bekostnad av provens reliabilitet och lärares arbetsbörda) baseras på detta antagande om påverkan som har mycket lite vetenskapligt stöd. Detta gäller såväl internationellt som i ett nationellt perspektiv. Trots betydelsen av forskning på detta område är slutsatsen från review-artiklar som belyser forskningen om konsekvenser av storskaliga prov ideligen den samma: bristen på förståelse, och vetenskapliga belägg, för effekter av storskaliga prov är betydande och behovet av empiriska studier på området är mycket stort. Målet med projektet är att utröna vilken roll de svenska nationella matematikproven har i skolans försök att implementera styrdokumentens kompetensmål. Införandet av dessa mål kan ses som en omfattande reform men som visat sig svår att genomföra.