Detaljerad information för diarienr 2001-4866  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Lingvistik
Beslutsdat: 2001-11-07
Namn: Carlson, Rolf
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: Kungliga Tekniska Högskolan - Institutionen för Tal, musik och hörsel
Projekttitel: Fel och missförstånd i människa-maskindialogsystem
Project title: Error and Miscommunication in Human-Computer Dialogue Systems
Värdhögskola: Kungl Tekniska Högskolan
SCB-klassificering: Språkteknologi, Informationsteknologi
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2002 2003 2004
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, övrig forskning
  500000 500000 500000
Beskrivning: Den långsiktiga målsättningen för projektet är att öka kunskaperna om mänsklig kommunikation och att utnyttja dessa för att skapa bättre och mer användbara talbaserade dialogsystem. Datorer som styrs med mänskligt tal kommer att bli allt vanligare och viktigare för vårt vardagliga liv i hemmet och på arbetsplatsen. I den närmaste framtiden kommer det att finnas ett spektrum av talbaserade system från enkla komandostyrda apparater till avancerade samtalande system, till exempel informationssökning eller lärande. I en människa-maskindialog uppstår fel och missförstånd i varierande omfattning beroende på många olika faktorer som till exempel systemegenskaper, talaren, talsituationen och omgivningen. Man kan även beskriva fel och brister i kommunikationen ur ett annat perspektiv. Talaren kan ha en felaktig syn på systemets egenskaper och förstår ofta inte vilka funktionella begränsningar som dialogsystemet har. Omvändningen gäller även att systemet kan ha en alltför begränsad modell av områdets komplexitet eller talarens beteende. Då fel uppstår i kommunikationen försöker talaren ofta att korrigera felet med hjälp av erfarenheterna från mänsklig dialog, men systemet är oftast inte utrustat för att anpassa interaktionen till en sådan. I värsta fall uppstår en felspiral. Det föreslagna projektet har som målsättning att analysera och beskriva hur fel uppstår i människa-maskininteraktion. Felorsakerna kommer att studeras på alla nivåer från den akustiska till den dialogberoende situationen. Speciellt kommer felkorrigerande dialoger att studeras. Hur kan fel och felkorrigerande yttranden "upptäckas"? Måste ett dialogsystem vara adaptivt och ändra strategi när fel uppstår och hur skall det i så fall göras? En del forskning pågår redan inom området och den baseras i hög grad på kunskaperna om dialog mellan människor. Här har man till exempel studerat hur talet pendlar mellan tydligt och otydligt beroende på hur kommunikationen fungerar. Dagens igenkänningssystem är oftast optimerade för normalt spontant tal utan dynamiska anpassning till talstilen. Andra studier på mänskligt tal visar att det i talet finnas egenskaper som signalerar felsägningar och andra störningar. Vi "förstår" att talaren är osäker och kanske säger fel eller tvekar. Kan sådana egenskaper modelleras i ett dialogsystem så att dialogen ändå kan leda fram till det önskade resultatet. Projektet kommer att utnyttja de databaser som redan finns tillgängliga vid Institutionen för tal, musik och hörsel och CTT - Centrum för talkommunikation, där ett antal dialogsystem för forskning har utvecklats. Waxholmsystemet var ett pionjärarbete inom dialogsystemområdet. Det kunde bland annat svara på frågor om Waxholmsbåtarnas tidtabell. Augustsystemt stod i Kulturhuset under kulturhuvudstadsåret och svarade på frågor om Strindberg mm. För närvarande finns flera system under utveckling, bland annat Adapt, ett dialogsystem som skall kunna samtala om lediga lägenheter i Stockholm.