Detaljerad information för diarienr 2006-7482  
 
 
Besl. instans: KFI
Ämnesområde: Hum-Sam generellt
Beslutsdat: 2007-04-25
Namn: House, David
Titel: Docent Kön: Man
Univ./Institution: Kungliga Tekniska Högskolan - Skolan för datavetenskap och kommunikation, CSC
Projekttitel: Multimodal databas över spontantal i dialog
Project title: Multimodal database of spontaneous speech in dialog
Värdhögskola: Kungl Tekniska Högskolan
SCB-klassificering: Fonetik, Språkteknologi, Lingvistik
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2007 2008 2009
  Stora databaser/
Vetenskapsrådet, övrig forskning
  1107000 1047000 1077000
Beskrivning: Multimodal databas över spontantal i dialog Samtal öga mot öga måste vara den ursprungliga formen av mänsklig, språklig kommunikation. Förutom av det talade ordet använder vi oss av olika andra uttryckssätt som intonation och olika vokala uttryck (exempelvis hum, aha, mm) samt dessutom olika visuella gester. De senare görs företrädesvis med hjälp av olika blickar, ansiktsutryck och gester med händer och även andra kroppsdelar. Talet i sig innehåller i stort sett alltid det överförda språkliga budskapet, men det finns även mycken information i de andra uttrycken. De kan tjäna till att förstärka och förtydliga det språkliga meddelandet men används också för reglera själva interaktionen mellan talarna. Inte bara talaren utan även lyssnaren använder sig av signalerna; de kan till exempel användas för att visa att man följer med och är intresserad av det som sägs men kan också användas för att indikera att man är ointresserad eller har svårt för att hänga med i samtalet. En viktig funktion för dessa signaler är att reglera turtagningen i samtalet; när man talat klart, när man väntar sig ett svar eller när man vill ta över talarrollen och komma med ett eget inlägg. Mycket av detaljkunskaper om hur den icke-språkliga kommunikationen ser ut är inte kända i detalj, detta gäller särskilt beträffande spontantal i dialogsituationer. För att få en bättre förståelse för dessa processer ämnar vi spela in omfattande databas med spontana dialoger där vi har en bra kvalitet på ljud- och videoupptagning. Vi kommer därefter att transkribera vad som sägs i dialogen på flera olika nivåer. Vi kommer att ange vad som sagts, både ord och andra vokala uttryck, samt notera vilka gester som utförts och även markera händelser som kan vara intressanta ur ett dialogperspektiv. Databasen kommer att beskrivas noggrant och i detalj och den kommer att vara allmänt tillgänglig för hela forskningssamhället. Vår förhoppning är att den ska kunna ge svar på en hel del frågställningar som finns kring till exempel hur turtagning sker. Den kommer också att kunna användas för att studera spontant tal, som man vet skiljer sig mycket från uppläst tal, som hittills är det som studerats mest ingående.