Detaljerad information för diarienr 2006-7267  
 
 
Besl. instans: VR
Ämnesområde: Genus
Beslutsdat: 2006-12-05
Namn: Fahlgren, Margaretha
Titel: Professor Kön: Kvinna
Univ./Institution: Uppsala universitet - Centrum för genusvetenskap
Projekttitel: Uppsala Centrum för Genusvetenskap: Natur/kultur och gränsöverskridande möten
Project title: Uppsala Centre for Gender Research: Nature/Culture Boundaries and Transgressive Encounters
Värdhögskola: Uppsala universitet
SCB-klassificering: Vetenskapsteori, Vetenskapshistoria
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2006 2007 2008
  Bidrag till starka forskningsmiljöer/
Vetenskapsrådet, övrig forskning
  1000000 4400000 5400000
Beskrivning: Centrum för genusvetenskap i Uppsala har kommit långt i att genom konkreta och riktade insatser överbrygga organisatoriska och vetenskapsteoretiska gränser och därmed fungera som en i genusforskningssammanhang unik universitetsgemensam mötesplats för forskare och studenter. Med lärdomar från dessa forsknings- och utbildningsmässiga ansträngningar i att snabbt skapa hållbara tvärvetenskapliga möten och nätverk mellan kultur- och naturvetenskaper, vill vi nu vidareutveckla och stabilisera en redan stark forskningsmiljö till en internationellt sett stark excellens med fokus på överskridande möten mellan natur och kultur i undervisning, forskning och teoriutveckling. Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom naturvetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forskningsområdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar, problematisera dem och undersöka möjligheterna till kunskapsutveckling genom ytterligare överskridande av ämnesgränser mellan natur- och kulturvetenskaper. Att skapa överskridande möten, där natur/kultur-distinktionen utmanas, är därför av största vikt för genusvetenskapens framtida utveckling. Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas. Kultur- och samhällsvetare vet i sin tur sällan något om teoribildning och institutionella villkor inom naturvetenskap. Vi måste kommunicera med och lära av varandra för att kunna gå vidare i den teoriutveckling som är helt nödvändig inom genusteori. Dels är detta viktigt inomdisciplinärt, dels är de passionerade samtalen väsentliga för den fortsatta tvärvetenskapliga teoriutvecklingen inom området. Satsningen har också konkret samhälls- och politisk relevans: Hur vi inom forskningen förstår genus och genusrelaterade frågor, får betydelse inom en rad samhälleliga arenor och institutioner som skola, familj, hälso- och sjukvård, för att nämna några. Syftet med forskningsmiljön är således att empiriskt undersöka och teoretiskt reflektera hur kunskap om genus och genusifierad kunskap skapas i gränssnittet mellan natur/kulturvetenskap, i den process som rör sig mellan empirisk forskning, teoriutveckling och undervisning. Med andra ord fokuserar programmet framförallt på metanivån och didaktiska, forskningsmässiga och teoretiska möten över natur/kultur-gränsen. I det här breda anslaget, kan alltså tre nivåer identifieras: 1) Tvärvetenskapliga forskarmöten. Vi ska utveckla modeller för tvärvetenskaplig forskning och bygga vidare på befintligt arbete om metodutveckling genom att bidra till ökade kontaktytor och i förlängningen intensivare forskning ”över gränsen”. 2) Begrepps- och teoriutveckling. I linje med den så kallade komplexa vändningen, vill vi gå i täten för en teoriutveckling baserad i verkliga möten mellan natur- och kulturvetenskap med avseende på genus. Vi menar att det finns många outforskade teoretiska allianser, men också outforskade hinder och låsningar. 3) Kommunikation/didaktik. Genusdidaktiken är ett underutvecklat fält, främst i Sverige men även internationellt. Samtidigt är det en grundläggande dimension i all genusvetenskap att förstå hur genus kommuniceras. Undervisning är därför en nyckel till tvärvetenskapliga möten, varför ett nationellt kunskapscentrum i genusdidaktik förväntas bidra till den fördjupade tvärvetenskapliga forskning och teoriutveckling som planeras. Vi vill satsa mer på, inte att lära naturvetare om genus, utan att problematisera hur genus kommuniceras mellan olika ämnen, samt lära av mötet mellan dessa ämnen. Vi kommer på Centrum för genusvetenskap att inom ramen för föreslagna program, att satsa på dessa nivåer, genom att stärka den befintliga forskarmiljön. Detta främst i form av tjänstesatsningar som tidsbegränsade post-doc anställningar, gästforskartjänster och gästprofessurer. Vidare kommer vi att investera i en rad workshops, seminarieserier och nationella och internationella konferenser. På Centrum för genusvetenskap vill vi således fördjupa och förnya de kunskaper vi har om mötenas mening, och på ett djupare plan utforska potentialen i dessa överskridande möten.