Detaljerad information för diarienr 2006-3449  
 
 
Besl. instans: M
Ämnesområde: Psychiatric diseases
Beslutsdat: 2006-11-08
Namn: Gillberg, Christopher
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Projekttitel: Autismspektrumtillstånd: förekomst, orsaker, prognos och livskvalitet
Project title: Autism spectrum conditions: the Gothenburg collaborative studies
Värdhögskola: Göteborgs universitet
SCB-klassificering: Barn- och ungdomspsykiatri, Molekylärbiologi, Neurovetenskap
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2007 2008 2009
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, medicinsk forskning
  850000 850000 850000
  Projektbidrag/Vetenskapsrådet, övrig forskning   760000
Beskrivning: Projektets bakgrund: Autismspektrumstillstånd är utvecklingsavvikelser som i allmänhet innebär livslånga funktionshinder. Numera omfattar autismdiagnosen inte bara den klassiska varianten som beskrevs av Kanner för 60 år sedan utan också mindre uppenbara tillstånd, såsom Aspergers syndrom. Lidandet, i form av psykisk ohälsa, arbetsoförmåga och bristande livskvalitet, är i allmänhet stort. Kostnaderna för berörda familjer och för samhället är mycket stora. Ökad kunskap om förekomst och möjligheter att reducera handikapp och kostnader har mycket hög prioritet. Göteborgsgruppens autismforskning befinner sig vid den internationella frontlinjen. Studierna om förekomst, ärftlighet och andra riskfaktorer har varit särskilt uppmärksammade i nationell och internationell press. Frågeställningar och mål: Den aktuella studien syftar till att undersöka (1) hur vanligt det är med autismspektrumtillstånd i Göteborg och på Färöarna, (2) om förekomsten av autism ökat jämfört med för 15 och 25 år sedan, (3) vilka genetiska bakgrundsmekanismer som påverkar förekomsten av autismspektrumtillstånd, (4) vilka omgivningsfaktorer som bidrar till uppkomsten av autism och liknande tillstånd, (5) hur den kliniska (inklusive motoriska) och neuropsykologiska undersökningen/testprofilen vid autism och liknande tillstånd kan bidraga till bättre och tidigare diagnostik, och (6) vad långtidsprognosen och kostnaderna – mänskligt och ekonomiskt – är vid autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Studiens innehåll: Studien innefattar en befolkningsundersökning, en klinisk del med framtagande av screening- och diagnosinstrument, en genetisk del (inkluderande en stor internationell samarbetsstudie med fr a franska, brittiska och nordamerikanska genetiska forskare och en genetisk studie på Färöarna), en studie av basala hjärnmekanismer vid autism (inkluderande i samarbete med en amerikansk forskargrupp finansierad av National Institutes of Health), omfattande neuropsykologiska delstudier (i samarbete med engelska frontlinjesforskare på området), flera olika studier av prognosen vid autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd, samt studier av psykologiska och hälsoekonomiska aspekter. Övergripande syften: Projektet syftar till att ge aktuell kunskap om förekomsten av autismspektrumtillstånd, huruvida de blivit vanligare, och i så fall, varför (ökad kunskap om autism, ändrade eller bättre diagnoskriterier, ärftliga eller omgivningsfaktorer). Projektet har vidare som målsättning att utarbeta praktiskt användbara screening- och diagnosmetoder, psykiatriskt såväl som neuropsykologiskt. Att bättre kunna prognostisera vad gäller funktionen i vuxen ålder utifrån faktorer iakttagbara redan under tidig barndom är ett annat viktigt syfte med projektet. Vilka åtgärder som upplevs som relevanta efter det att diagnos ställts är ett annat viktigt fokus för projektet. Fortsatt forskning: Autism och liknande tillstånd har en mycket betydande genetisk bakgrund. Gener är dock sannolikt inte alltid de enda betydelsefulla bakgrundsfaktorerna. Att utröna hur gener och omgivningsfaktorer samverkar vid uppkomsten av autism och Aspergers syndrom måste ges hög prioritet i den fortsatta forskningen. Andra högprioriterade forskningsområden måste vara tidig diagnostik, åtgärdsforskning och uppföljningsstudier av olika slag.