Detaljerad information för diarienr 2003-4379  
 
 
Besl. instans: U
Ämnesområde: Utbildningsvetenskap generellt
Beslutsdat: 2003-11-07
Namn: Lindström, Lars
Titel: Professor Kön: Man
Univ./Institution: Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för Undervisningsprocesser, kommunikation och lärande
Projekttitel: Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker
Project title: Communication and learning in sloyd practices
Värdhögskola: Lärarhögskolan i Stockholm
SCB-klassificering: Ämnesdidaktik, Pedagogik
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2004 2005 2006
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, utbildningsvetenskaplig forskning
  3181000 3047000 3096000
Beskrivning: Bakgrund Slöjd och hantverk utgör en del av kulturarvet. De utgör också en del av innehållet i grundskolan. Inom gymnasieskolan finns ett hantverksprogram som syftar till att utbilda yrkesverksamma hantverkare. Likaså finns det ett flertal föreningar och organisationer som bedriver kursverksamhet inom området för ungdomar och vuxna på fritiden. Trots detta är forskningen inom området sparsam och den forskning som finns har huvudsakligen inriktats på beskrivning av slöjd och slöjdundervisning i ett historiskt perspektiv. Vad man gör och lär sig i slöjdundervisningen och vilken betydelse den har för människors liv och framtid har man däremot i huvudsak inte studerat. Frågeställning och mål På ett övergipande plan handlar projektet om att bidra till en ökad förståelse av undervisning och lärande i slöjd. Det innebär att projektet avser att utforska olika betingelser som påverkar interaktion och lärande i slöjdsalar inom olika utbildningsformer och på olika nivåer i utbildningssystemet. De frågeställningar som styr arbetet inom projektet är följande - Vilka slags slöjd- och hantverkskunskaper efterfrågas i samhället? - Vad är det slöjdlärare, skolledare och elever tänker sig att man lär sig inom slöjdundervisning i olika sammanhang? - Vilka kunskaper värdesätts av slöjdlärare och hur svarar den undervisning de erbjuder mot dessa värderingar? - Kan analyser av beskrivningar av kommunikation och lärande i slöjd med olika teoretiska perspektiv bidra till att slöjd i skola och samhälle kan belysas på nya sätt? Genom att belysa det elever gör i slöjd- och hantverksundervisningen i olika sammanhang och på olika nivåer syftar projektet till att belysa vad eleverna kan lära sig och lärarnas intentioner med slöjd. Innehåll Projektet avser att utforska vilka verksamheter som ingår i det som utgör slöjdundervisning i och utanför skolan, d.v.s. vad det är eleverna gör, vilka lärandesituationer olika lärare skapar, vad lärarna förväntar sig att eleverna ska kunna och vad som värderas som ett gott kunnande. Med skolan avses både grundskola, gymnasieskola och postgymnasial yrkesutbildning. Därmed borde projektet kunna belysa dels progressionen i slöjdundervisningen genom skolsystemet, d.v.s. vad som betraktas som kunskaper för vardagen och vad som betraktas som yrkeskunnande. Likaså antas projektet kunna belysa vilka kunskaper i slöjd unga och vuxna efterfrågar – vad föreningar och organisationer med kursverksamhet erbjuder åt dem. Innehållet i undervisningssituationerna blir därmed centralt, både ur lärar- och elevsynpunkt, oavsett utbildningsform eller nivå. Projektets nytta Eftersom den bild av slöjd som forskningen hittills gett – i huvudsak av slöjdämnets framväxt i skolan och hantverksutbildningens förändring från lärlingsutbildning till yrkesutbildning i skola – kommer projektet att kunna bidra med en mångsidig beskrivning av hur slöjdundervisningen ser ut idag och vilken betydelse slöjdkunskaper har i nutiden och för framtiden. Genom att pröva en del nya metoder och angreppssätt kan projektet även bidra med kunskaper om det metodiska arbetet.