Detaljerad information för diarienr 2014-5246  
 
 
Besl. instans: HS
Ämnesområde: Övrigt generellt
Beslutsdat: 2014-10-24
Namn: Höök, Mikael
Titel: Tekn doktor Kön: Man
Univ./Institution: Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper
Projekttitel: Global oljeförsörjning: modellering av konventionell och okonventionell oljeproduktion med bottom-up modeller som integrerar fysiska och ekonomiska parametrar
Project title: Global oil supply outlooks: modelling conventional and unconventional oil production using bottom-up models integrating physical and economic parameters
Värdhögskola: Uppsala universitet
SCB-klassificering: Multidisciplinär geovetenskap, Energisystem, Annan geovetenskap och miljövetenskap
Beviljat(SEK): Bidragsform/Finansieringskälla   2015 2016 2017 2018
  Projektbidrag/
Vetenskapsrådet, övrig forskning
  879000 871000 884000 914000
Beskrivning: Framtida tillgång av energiresurser är en ständigt aktuell fråga i en tid med snabbt ökande global efterfrågan och med tilltagande varningar om problem med klimatförändringar. Olja är fortfarande den enskilt största energikällan och står för runt en tredjedel av den globala tillförseln av primärenergi. Samtidigt är grundläggande delar av det moderna samhället nästan helt beroende av olja, exempelvis transportsektorn. Då olja är så viktigt för samhället, men samtidigt också en ändlig resurs, har forskare länge varit intresserade av hur mycket olja som finns i marken, hur mycket av den vi kan utvinna och hur snabbt. Under det senaste decenniet verkar konventionell global råoljeproduktion ha befunnit sig på en platånivå, vilket bland annat uppmärksammats av organisationer som International Energy Agency (IEA). Under denna tid har platånivån upprätthållits av obefintliga nettobidrag av konventionell olja eftersom att igångsättandet av nya oljefält endast tillfört ungefär samma volymer som fallit bort från äldre, sinande oljefält. Samtidigt verkar oljepriset ha stabiliserats på en historiskt hög nivå, vilket har bidragit till att det blivit attraktivt att exploatera tidigare ointressanta fyndigheter. Detta gestaltas av ett ökat utbud av djuphavsolja, naturgasvätskor (NGL), oljesand, biobränslen och annan okonventionell olja som kommit att bli allt viktigare bidrag i den globala produktionen av flytande bränslen. Nya okonventionella oljeresurser, med amerikansk skifferolja i spetsen har fått allt större plats i den allmänna debatten. Analys av den aktuella situationen och möjliga framtidsutsikter kräver vidareutveckling av modeller och metoder där fysiska begränsningar av oljeproduktionen, orsakade av naturlagar och tekniska aspekter, måste beaktas tillsammans med ekonomiska aspekter, så som efterfrågan och vinstmaximering hos företag. Det har visats att naturvetenskapliga projektioner av oljeproduktion historiskt ofta har underskattat framtida produktionsnivåer medan ekonomiska modeller ofta överskattat produktionen. Det här projektet syftar till att öka förståelsen av framtida oljeproduktion, samt möjlig prisutveckling och möjliga ekonomiska effekter. För att uppnå detta måste naturvetenskapliga, tekniska och ekonomiska faktorer och deras samspel studeras sammantaget. Därför kommer naturvetenskapliga modeller för produktion från individuella oljefält kombineras med ekonomiska agentbaserade modeller för att på så vis försöka öka förståelsen av hur framtiden kan se ut både för konventionell och okonventionell oljeproduktion, både på global som regional nivå. Forskningsgruppen Globala energisystem (GES) vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet har i över ett decennium arbetat med dessa frågor, och det här projektet är en viktig pusselbit för att ta forskningen vidare. Sedan 2005 har en databas över mängder av oljefält från stora delar av världen byggts upp. I projektet kommer databasen att vidareutvecklas med nya fält och nya parametrar. Empiriska studier utifrån den uppdaterade databasen kommer att ligga till grund för de kombinerade geovetenskapliga och ekonomiska modellerna. Syftet är att resultaten ska bidra till ökad förståelse av framtida oljeproduktion men också angående dess tänkbara effekter på övriga delar av ekonomin. Projektets mål är att ta fram vetenskapligt förankrande projektioner för framtida oljeproduktion som kan användas av samverkande forskare vid Internationella Valutafonden (IMF) i deras makroekonomiska modeller. I dessa modeller kan effekter av tänkbara scenarier för oljeproduktion och pris studeras och eventuella återkopplingsmekanismer i den globala ekonomin identifieras. Även samverkande forskare från Energy Economics and Management Program vid China University of Petroleum i Beijing planerar att använda projektresultaten i sina modeller för att undersöka import- och exportförhållanden och indirekta oljeberoenden. Tidigare i år gick Kina om USA som världens största nettoimportör av råolja och preliminära resultat pekar på en fortsättning av denna trend. Sammanfattningsvis, genom att kombinera kunskap inom naturvetenskap och ekonomi ämnar detta projekt bidra till ökad förståelse av framtida tillgång och efterfrågan av en av samhällets mest betydelsefulla energiresurser.